Staff

Management

 • Steve Davis

  Steve Davis

  General Manager

  (716) 662-6512
  Email Me
  Steve Davis

  Steve Davis

  General Manager

 • Jonathan Burgasser

  Jonathan Burgasser

  Sales Manager

  716-662-6512 x2218
  Email Me
  Jonathan Burgasser

  Jonathan Burgasser

  Sales Manager

Hyundai Sales

 • Sam Braidich

  Sam Braidich

  Sales / Leasing Consultant

  716-662-6512 x2438
  Email Me
  Sam Braidich

  Sam Braidich

  Sales / Leasing Consultant

 • Andrew Filsinger

  Andrew Filsinger

  Sales/Leasing Consultant

  716-662-6512 x2530
  Email Me
  Andrew Filsinger

  Andrew Filsinger

  Sales/Leasing Consultant

 • Andy Murak

  Andy Murak

  Sales / Leasing Consultant

  716-662-6512
  Email Me
  Andy Murak

  Andy Murak

  Sales / Leasing Consultant

 • Joe Powers

  Joe Powers

  Sales/Leasing Consultant

  716-662-6512 x2550
  Email Me
  Joe Powers

  Joe Powers

  Sales/Leasing Consultant

 • Zachary Russell

  Zachary Russell

  Sales/Leasing Consultant

  716-662-6512 x3207
  Email Me
  Zachary Russell

  Zachary Russell

  Sales/Leasing Consultant

 • Mike Warren

  Mike Warren

  Sales/Leasing Consultant

  716-662-6512 x2123
  Email Me
  Mike Warren

  Mike Warren

  Sales/Leasing Consultant

 • Kevin Whalen

  Kevin Whalen

  Sales/Leasing Consultant

  716-662-6512 x2590
  Email Me
  Kevin Whalen

  Kevin Whalen

  Sales/Leasing Consultant

Hyundai Service

 • Tim Boyd

  Tim Boyd

  Service Advisor

  7166626512
  Email Me
  Tim Boyd

  Tim Boyd

  Service Advisor

 • Jim Schoenhardt

  Jim Schoenhardt

  Service Advisor

  7166626512
  Email Me
  Jim Schoenhardt

  Jim Schoenhardt

  Service Advisor

 • Rob Szyper

  Rob Szyper

  Service Advisor

  (716) 662-6512
  Email Me
  Rob Szyper

  Rob Szyper

  Service Advisor

Hyundai Parts

 • Rick Kempf

  Rick Kempf

  Parts

  716-662-6512
  Email Me
  Rick Kempf

  Rick Kempf

  Parts

 • Jim Kleese

  Jim Kleese

  Parts Manager

  716-662-6512 x2260
  Email Me
  Jim Kleese

  Jim Kleese

  Parts Manager

 • Berwin "Burke" Grove

  Berwin "Burke" Grove

  Parts

  716-662-6512 x2240
  Email Me
  Berwin

  Berwin "Burke" Grove

  Parts

 • Mark Guzzi

  Mark Guzzi

  Parts

  716-662-6512 x2240
  Email Me
  Mark Guzzi

  Mark Guzzi

  Parts

Towne Hyundai 42.782136, -78.768384.